}

O nas

Družinsko podjetje Kljun International je podjetje, ki se ponaša s skoraj 200-letno tradicijo. Namreè naš pra pra ded je leta 1818 zaèel prodajati kuhinjske lesene izdelke t.i.«suho robo«, ki je bila narejena doma èez zimo. Poleti je nato odšel peš do Avstrije kjer je izdelke prodajal

in tako preživel družino. Ribnica je bila namreè že takrat znana po izdelavi lesenih kuhinjskih in podobnih izdelkov, ki je kasneje dobila naziv suha roba.

 

Izdelovanje "suhe robe"

Oèe trenutnih lastnikov Alojzij Kljun je ustanovil (s.p.) podjetje v èasu Jugoslavije. Dejavnost podjetja je bila izdelava lesenih palèk za sladoled. Uporabljal je tehnologijo "mokrih palèk" - izdelovalo se je iz mokrega furnirja, ker je tako želel kupec. Glavni trg za podjetje Kljun je bila Srbija, kjer je pretežno izdeloval proizvode za današnji Frikom, ki je aktiven še dandanes.

 

Alojzi Kljun pri izdelavi palèk za sladoled iz bukovega furnirja leta 1986

Od leta 1991, ko je nastopil razpad skupne države ter vojna na Balkanu, so se vsa naroèila podjetju Kljun ustavila praktièno èez noè. Naenkrat je torej podjetje ostalo brez posla in bilo prisiljeno v prestrukturiranje ter osredotoèenje na trg Slovenije (Ljubljanske Mlekarne). S èasom je podjetje ugotavljalo, da je trg Slovenije premajhen in da ne bo moglo obdržati zaposlenih. Sledilo je ponovno prestrukturiranje ter nakup prvih stružnic za izdelavo t.i. »suhe robe« za Nemèijo. Takratni lastnik podjetja Alojzij Kljun zelo dobro govori nemško, ker ima 7 letne delovne izkušnje iz Nemèije. Podjetje Kljun je torej zaèelo izdelovati lesena kladiva, lesene valjarje, vrvnice ipd., skratka celi asortima za kuhinjo. Tako je iznajdljivi lastnik uspel rešiti podjetje in se prilagoditi ekonomskim razmeram na trgu.

 

Osnovnošolski otroci na ogledu proizvodnje lesenih kuhinjskih pripomoèkov leta 1995

Po letu 2000 so zaèeli na trg vstopati kitajski proizvodi in podjetje Kljun je poèasi zaèelo izgubljati naroèila ter kupce. Lastnik podjetja se je ponovno zaèel ukvarjati s kovanjem nove strategije ter iskanjem tržne niše. Na tako dinamiènem trgu, kot je lesna industrija, je bilo podjetje v prilagajanju in spreminjanju strategije že izkušeno. Novo tržno nišo je našlo v pohištveni industriji, kjer zaradi kratkih, 3 tedenskih dobavnih rokov kitajski proizvajalci ne morejo konkurirati. Lastnik podjetja ni govoril angleško in tako se je dogovoril s slovenskim posrednikom, da mu pomaga vstopiti na angleški trg, s pridobitvijo, ter navezavo poslovnih stikov s preprodajalci v Angliji, katerim bi lahko dobavljal pohištvene dele. Poslovanje preko posrednika je potekalo kar nekaj let, vendar se ni izkazalo za optimalno. Namreè zelo težko je dobavljati v neko neznano podjetje, saj se informacije izgubljajo in sledijo lahko tudi reklamacije. Posrednik je pogosto ekonomist, ki ne razume procedure izdelave in prihajalo je do komunikacijskih nesporazumov, ter izgube informacij.

Leta 2008, ob ponovnem prestrukturiranju in prilagoditvi na tržne razmere, se je podjetje organiziralo v d.o.o. (družbo z omejeno odgovornostjo) KLJUN INTERNATIONAL D.O.O. V vodstvene funkcije je stopila nova generacija Družine Kljun, s svežimi idejami ter novimi strategijami. Prva sprememba je obsegala procese komunikacije s strankami, ki so jih zaèeli voditi sami in s tem uspeli drastièno poveèati prodajo. Po poveèanju prodaje in uspešnem poslovanju se je podjetje KLJUN zaèelo spopadati s kronièno težavo pomanjkanja proizvodnega prostora in skladišè, kar so uspeli nekako kompenzirati z izgradnjo druge delavnice, nadstreškov, novega skladišènega prostora za les na takratni lokaciji.

 

Rast podjetja po letu 2008 in kronièno pomanjkanje prostora

Z nadaljevanjem konstantnega uspešnega poslovanja, in pridobivanja novih strank se je podjetje leta 2010 odloèilo investirati v nove proizvodne prostore in tako so Leta 2012 zakljuèili z gradnjo nove moderne proizvodne hale v tehnološki coni v Ribnici, ki obsega 2000 m2. Nakup zemljišèa in izgradnja sta bili skrbno in strateško naèrtovani. S predhodnimi izkušnjami in problematiko pomanjkanja prostora so izbrali industrijsko cono, kjer je še velika možnost širitve v prihodnosti. Tako so v letu 2014 kupili dodatne, 1000 m2 velike, poslovne prostore v sosednji stavbi èez cesto kjer že potekajo obnovitvena dela.

 

Nova 2000 m2 proizvodna hala na naslovu Obrtna cona Ugar 17, Ribnica

 

PODRUŽNICE V TUJINI

Podjetje je leta 2015 ustanovilo podružnice in kupilo poslovni prostore v Zagrebu (HR), letos pa še v Beogradu (SRB). Podjetje se intenzivno širi in raste tako da je prišlo do nove prelomnice v razvoju. S predmetno investicijo namreè želi podjetje uvesti v svojo proizvodnjo najnovejšo tehnologijo, ter zaèeti razvijati svoje proizvode z višjo dodano vrednostjo. Le tako si lahko podjetje zagotovi trajnostno rast, poveèanje prihodkov in ustvarjanje novih delovnih mest.

V podjetju nenehno vlagamo v razvoj in izboljšave z željo èim bolje in èim hitreje zadostiti potrebam kupca. Zaradi spoštovanja rokov, dokazljive kakovosti in velike fleksibilnosti, kupci lahko v nas najdejo zanesljivega partnerja. Imamo tudi prednost bližine nabave surovin, kar za kupce pomeni veèjo zanesljivost pri kakovosti in krajše dobavne roke.

 

Kontakti

SLOVENIJA

Sedež

KLJUN international d.o.o

Sajevec 8a, 1310 Ribnica Slovenija

Telefon: +386 01/83 63 126

email: info@kljun.si

SLOVENIJA

Proizvodnja

KLJUN international d.o.o

Obrtna Cona ugar 17 1310 Ribnica Slovenija

Telefon: +386 01/83 63 126

HRVAŠKA

KLJUN international d.o.o

Kušlanova 27, 10000 Zagreb Hrvaška

Telefon: +385 (0)1/6443-700

SRBIJA

KLJUN international d.o.o

Nakrivanj bb, 16203 Leskovac, Vučje

Telefon: +381 (69) 230 13 12